1001 Johnson Pkwy, # 104
   Saint Paul, MN 55106
       (612) 816-2482
Hmong Christian Store!
wb muaj:
 • Bible
 • Nkauj & Music
 • Music Video Karaoke
 • Paaj huam
 • Lug qhuab qha
 • Kwv Txhaj
 • Nkauj Vajtswv Thaib
 • Jewelry
 • Clothes
 • hab lwm yam...

* yog wb tsis muaj yaam koj nrhav
   txhob ua sab dleb hu rua wb tau
   los yog tuaj ntsib wb.
 • HLub Tshua Kuv Haiv Hmoob
 • Ntxoov Lis Hawj (vol. 1 - 4)
 • Chaw Vam Tshiab(Xh. Tswv Kawm Lauj)
 • Lub Suab Hlub
 • Lug Txaj Qhuas Vaajtswv
 • Ntseeg Vajtswv Nyob Vietnam
 • Ntuj Nplig Seev
 • Suab Kev Thaj Yeeb
 • Yexus Hlub Koj
 • Suab Nqa Hu
 • Vajtswv Hlub Peb
 • Hmoob Vajsab vol. 1 - 7
 • Tswv Xaa Moo (vol. 1-3)
 • Ntshab Ntxawg Hawj (vol. 1 & 2)
 • Mais Xus Yaj (vol. 1 & 2)
Contact us via e-mail or phone :  hmongcs@gmail.com (612) 816-2482 or (651) 341-6540 Copyright 2011 Hmong Christian Store. All rights reserved.
Home                                        About Us                              Nkauj                       Video                                 Lyrics                                Links